O SZAIM

Postani član

Vljudno vabimo vse specialiste in specializante, ki delujete na področju anesteziologije, reanimatologije, terapije bolečine in intenzivne medicine da se včlanite v SZAIM. Ponujamo dve vrsti članstva, in sicer aktivno ter pridruženo članstvo. Kot aktivni člani SZAIM boste imeli ugodnejšo ali brezplačno kotizacijo za izobraževanja, dostop do vseh vsebin na spletni strani, možnost kandidiranja za organe združenja ter  glasovalno pravico na generalni skupščini. Natančnejši opis vrst članstva se nahaja spodaj.

O SZAIM

Postani član

Vljudno vabimo vse specialiste in specializante, ki delujete na področju anesteziologije, reanimatologije, terapije bolečine in intenzivne medicine da se včlanite v SZAIM. Ponujamo dve vrsti članstva, in sicer aktivno ter pridruženo članstvo. Kot aktivni člani SZAIM boste imeli ugodnejšo ali brezplačno kotizacijo za izobraževanja, dostop do vseh vsebin na spletni strani, možnost kandidiranja za organe združenja ter  glasovalno pravico na generalni skupščini. Natančnejši opis vrst članstva se nahaja spodaj.

Aktivni člani – specialisti

Aktivni člani – specialisti so vsi zdravniki specialisti (tudi upokojeni), ki na območju Republike Slovenije delujejo na področju anesteziologije in intenzivne medicine in so člani SZD.

Imajo naslednje pravice:

 • da glasujejo in volijo na generalni skupščini,
 • da kandidirajo in so izvoljeni za organe združenja (z izjemo za mesto predstavnika specializantov),
 • da imajo ugodnejšo ali brezplačno kotizacijo za izobraževanja in aktivnosti, ki jih organizira združenje,
 • imajo brezplačen dostop do spletnih vsebin združenja,
 • da dajejo predloge organom združenja,
 • da sodelujejo pri delu organov združenja;

in dolžnosti:

 • da spoštujejo statut in pravilnike združenja,
 • da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov združenja,
 • da z osebnim prizadevanjem in zgledom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa združenja,
 • da plačujejo letno članarino SZD.

Aktivni člani – specializanti

Aktivni člani – specializanti so vsi zdravniki specializanti, ki na območju Republike Slovenije delujejo na področju anesteziologije in intenzivne medicine in so člani SZD.

Imajo naslednje pravice:

 • da glasujejo in volijo na generalni skupščini,
 • da kandidirajo in so izvoljeni za organe združenja (kandidirajo lahko za funkcije tajnika, blagajnika in za mesto predstavnika specializantov),
 • da imajo brezplačno udeležbo ali ugodnejšo kotizacijo za izobraževanja in aktivnosti, ki jih organizira združenje,
 • imajo brezplačen dostop do spletnih vsebin združenja,
 • da dajejo predloge organom združenja,
 • da sodelujejo pri delu organov združenja;

in dolžnosti:

 • da spoštujejo statut in pravilnike združenja,
 • da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov združenja,
 • da z osebnim prizadevanjem in zgledom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa združenja,
 • da plačujejo letno članarino SZD.

Pridruženi člani

Pridruženi člani so lahko posamezniki v Republiki Sloveniji in izven, ki jih zanima področje anesteziologije in intenzivne medicine. Njihovo vlogo za včlanitev obravnava in odobri Upravni odbor.

Imajo naslednje pravice:

 • da prisostvujejo sestankom združenja z izjemo sestankom upravnega odbora,
 • da dajejo predloge organom združenja,
 • da imajo ugodnejšo kotizacijo za izobraževanja, ki jih organizira združenje;

in dolžnosti:

 • da spoštujejo statut in pravilnike združenja,
 • da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov združenja,
 • da z osebnim prizadevanjem in zgledom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa združenja.

Pridruženi člani ne morejo sodelovati v organih združenja in nimajo glasovalne pravice na generalni skupščini.

Častni člani

Častni člani lahko postanejo aktivni ali pridruženi člani oziroma posamezniki izven združenja, ki jim združenje podeli omenjeni naziv zaradi svojih izrednih zaslug pri delu združenja ali pri delu na področju anesteziologije, reanimatologije, lajšanja bolečine in intenzivne medicine. Naziv častni član lahko predlaga upravni odbor ali vsak aktivni član združenja, potrdi pa ga skupščina združenja z navadno večino glasov. Naziv je podeljen za nedoločen čas. Naziv je časten. Pravice in dolžnosti ostanejo iz aktivnega oziroma pridruženega članstva. Doda se pravica do uporabe naziva pri svojem predstavljanju.

ČASTNI ČLANI:

 • od leta 2022:

Jiří Hollan je bil rojen leta 1950 v Brnu, v takratni Čehoslovaški, kjer je tudi dokončal medicinsko fakulteto. Po diplomi je začel delati kot anesteziolog specializant v bolnišnici v Znojmu in leta 1979 v Pragi opravil specialistični izpit.

Leta 1980 je odšel v Jugoslavijo, v Zagreb. A prvo zaposlitev v takratni Jugoslaviji je našel v SB Brežice, kjer se je po nostrifikaciji diplome in specializacije zaposlil kot specialist anesteziolog. Brežice so postale dom tudi za družino, saj ima z ženo 3 otroke.

Leta 1992 se je zaposlil v UKC Ljubljana, kjer je pretežno delal na področju srčnožilne anestezije tako za odrasle kot tudi za otroke. Vrsto let je bil vodja te dejavnosti in prav pod njegovim vodstvom smo anesteziologi razširili svoje delovanje tudi v kardiokirurško intenzivno enoto. Jiří Hollan je na področju srčno-žilne anestezije uvajal nove metode obravnave bolnikov, nove anestezijske tehnike ter hemodinamski nadzor. Bil je eden izmed prvih, ki je sodeloval pri izvedbi srčne operacije le v epiduralni anesteziji. Bil je mentor večini specializantov anesteziologije v Sloveniji, saj je v tistem času bil to edini kardiokirurški center.

Leta 2009 se je odločil za selitev v SB Izola, kjer je službo združil s svojima hobijema: jadranjem in potapljanjem. Jiří Hollan še vedno dela v SB Izola.

V SZAIM zdravniku Jiří-ju Hollan-u za njegov doprinos k razvoju naše stroke podeljujemo naziv častnega člana.

Redni profesor dr. Mirt Kamenik, dr. med., specialist anesteziologije z reanimatologijo, se je rodil aprila 1960. Medicinsko fakulteto v Ljubljani je zaključil leta 1984, specializacijo iz anesteziologije pa leta 1992. Magisterij znanosti je dosegel leta 1996, doktorat znanosti z naslovom Prilagoditev obtočil na subarahnoidno blokado: vpliv Ringerjeve raztopine, pa leta 2001.

Njegovo delo zajema široko področje: ob kliničnem delu je redni profesor na Medicinski fakulteti v Mariboru in na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Je predstojnik Katedre za anesteziologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je tudi nosilec treh predmetov na dodiplomskem študiju ter nosilec predmeta Terapevtske metode v anesteziologiji na podiplomskem doktorskem programu.

Njegovi vpisi v COBISS sistemu obsegajo 29 izvirnih znanstvenih člankov in 4 pregledne znanstvene članke, v katerih je zapisan kot avtor ali soavtor. Bil je mentor 8 doktorandom, somentor 3 doktorandom in mentor številnim specializantom.

Njegov doprinos k razvoju stroke, raziskovalnega dela in prepoznavnosti anesteziologije v Sloveniji je izjemno pomemben, zato mu SZAIM podeljuje naziv častnega člana.

Prof. dr. Vesna Novak Jankovič je prepoznavno ime slovenske anesteziologije.

Leta 1980 je diplomirala na Medicinski fakulteti v Zagrebu in se po diplomi zaposlila v UKC Ljubljana na KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok. Specialistični izpit iz anesteziologije z reanimatologijo je opravila leta 1989. Leta 1994 je magistrirala na MF v Zagrebu, leta 2000 pa doktorirala na MF Univerze v Ljubljani.

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je od leta 2014 redna profesorica za področje anesteziologije z reanimatologijo. Bila je mentorica številnim doktorskim študentom. Svoje strokovno in raziskovalno delo je posvetila torakalni anesteziji, stresnemu odgovoru organizma na kirurgijo in regionalnim tehnikam.

Kot predsednica Slovenskega združenja za anesteziologijo in intenzivno medicino je v letih 2006 do 2015 dva mandata skrbela za razvoj anesteziološke stroke v Sloveniji. Je avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov in prispevkov v priznanih revijah.

V SZAIM zdravnici, profesorici Vesni Novak Jankovič za njen doprinos k razvoju naše stroke podeljujemo naziv častne članice.

Življenjska in službena pot prof. dr. Tatjane Stopar Pintarič je posejana z dogodki, izkušnjami, trdim delom in raziskovalnimi dosežki, za katere je prejela marsikatero priznanje. Na tej poti je ves čas strokovno in osebnostno rasla in se izpopolnjevala, tako v Sloveniji, kjer je med drugim sodelovala tudi pri uvedbi epiduralne analgezije v porodništvu, kot tudi v tujini (Montreal; Houston; NY).

Sodelovanje s priznanimi mednarodnimi institucijami, kot so NYSORA, ESRA in Združenje za težko intubacijo, je pripeljalo do zaključka večih doktoratov, ki jih je mentorirala.

Prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič se je sprva zaposlila na Onkološkem inštitutu, po uspešnem zagovoru doktorske teze leta 2006 pa na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok UKC Ljubljana, kjer je še sedaj. Vodi odbor za raziskovanje in razvoj ter Razširjeni strokovni kolegij za anesteziologijo in reanimatologijo ter perioperativno intenzivno terapijo. Je tudi del raziskovalnega tima na Inštitutu za Anatomijo Medicinske fakultete v Ljubljani kot znanstvena svetnica. Prof. Stoparjeva je s svojo neverjetno energijo svetel vzor prizadevanja za kvalitetno obravnavo pacienta na visokem strokovnem nivoju.

V SZAIM zdravnici, profesorici Tatjani Stopar Pintarič za njen doprinos k razvoju naše stroke podeljujemo naziv častne članice.

Primarij mag. Dušan Vlahović je svojo kariero pričel v Zdravstvenem domu Domžale in nadaljeval kot specialist anesteziologije z reanimatologijo v UKC Ljubljana, kjer je vodja Oddelka za urgentno anesteziološko dejavnost KOAIT. Kot vodja Razširjenega strokovnega kolegija za anesteziologijo in reanimatologijo ter perioperativno intenzivno terapijo se je zavzemal za uveljavitev standardov in normativov na področju anesteziologije, perioperativne intenzivne terapije, terapije bolečine in respiratorne fizioterapije.

V UKC Ljubljana je bil in še vedno velja za utemeljitelja sodobnega načina poučevanja oživljanja, tudi v Simulacijskem centru UKC Ljubljana, ki ga je nekaj časa vodil. Bil je prvi in dolgoletni zaslužni predsednik Slovenskega reanimacijskega sveta in je odigral pomembno vlogo pri prenosu različnih mednarodno priznanih tečajev v slovensko okolje.

Številnim mladim zdravnikom nesebično predaja svoje znanje. Je avtor ali soavtor več kot 160 strokovnim in raziskovalnim člankom ter avtor poglavij v učbenikih s področja anesteziologije, kirurgije in intenzivne medicine.

V SZAIM zdravniku Dušanu Vlahoviću za njegov doprinos k razvoju naše stroke podeljujemo naziv častnega člana.

Prof. dr. Aleksander Manohin se je rodil leta 1946 v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral na Medicinski fakulteti ter leta 1983 doktoriral. Po opravljeni specializaciji iz anesteziologije je delal v UKC Ljubljana. Leta 1995 je postal redni profesor anesteziologije na MF UL. Od leta 1999 do upokojitve je bil predstojnik Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo na MF UL.

Ves čas svojega delovanja si je prizadeval za razvoj stroke, uveljavitev anesteziologije kot samostojne medicinske vede ter bil vodilni raziskovalec na področju anesteziologije. Področje njegovega raziskovalnega dela je bil anestezijski aparat ter anestezijski dihalni sistem. Bil je predan mentor specializantom ter doktorandom.

Na MF UL je bil pobudnik in organizator Simulacijskega centra, saj je bil prvi, ki je prepoznal pomen učenja izven kliničnega okolja. Prav tako je bil eden izmed prvih na MF UL, ki je na Katedri za anesteziologijo in reanimatologijo uvedel ter urejal spletno stran za študente.

Strokovno in raziskovalno delo prof. Manohina je bilo zelo pomembno za razvoj anesteziološke stroke v Sloveniji.

Po krajši bolezni je avgusta 2021 v 76. letu starosti umrl.

V SZAIM zdravniku Aleksandru Manohinu posthumno podeljujemo naziv častnega člana.

Nikolaj Szepessy se je rodil leta 1948 v Murski Soboti. Diplomiral je leta 1974 na Medicinski fakulteti v Zagrebu, specialistični izpit iz anesteziologije je opravil v Beogradu. Med leti 1981 in 1988 ter 1996 in 1997 je bil predstojnik Perioperativnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota. V tem obdobju je pripomogel k strokovni in kadrovski rasti oddelka. Od leta 1988 do 1995 je bil zaposlen v Švici od koder je, po vrnitvi v regijsko bolnišnico, prinesel novosti in moderne metode zdravljenja, predvsem na področju hemodinamike, regionalne anestezije, akupunkture in terapije bolečine.

Bil je Ambasador medikohistorične sekcije pri SZD za Pomurje, avtor številnih prispevkov o medicinski in lekarniški zgodovini Pomurja in s tem pomembno prispeval k ohranitvi dediščine. Po njegovi zaslugi so v beltinskem gradu uredili stalno muzejsko zbirko »Zgodovina zdravstva v Pomurju«.

Nikolaj Szepessy je celotni anestezijski dejavnosti in intenzivnemu zdravljenju utiral pravo pot uveljavljanja na strokovnem in organizacijskem področju. S svojo direktnostjo, neprizanesljivostjo pri strokovnih dilemah in jasnem vztrajanju na svojih stališčih, je velikokrat tudi nerazumljen, dosegel veliko premikov, pa tudi kdaj ostajal osamljen v svojih idejah.

Po daljši bolezni je avgusta 2021 v 74. letu starosti umrl na domačiji v Beltincih.

V SZAIM zdravniku Nikolaju Szepessyju posthumno podeljujemo naziv častnega člana.

NAGRADE ZA ŽIVLJENJSKO DELO:

 • podeljena leta 2022:

Prof. dr. Stojan Jeretin, dr. med.  se je rodil leta 1930 v Mariboru. V letih 1950 do 1956 je obiskoval Medicinsko fakulteto v Ljubljani, staž pa je opravil v Splošni bolnišnici Maribor v letih 1956–1958. Specializacijo iz anesteziologije je prvih 6 mesecev opravljal pri prim. Dragu Hočevarju v Ljubljani in nato v Splošni bolnišnici Maribor. Specialistični izpit je opravil leta 1961 v Ljubljani, leta 1983 pa še specialistični izpit v Zvezni republiki Nemčiji.

Anesteziološko znanje in znanje intenzivne medicine je nadgrajeval v številnih svetovnih centrih znanja: v Kopenhagnu, Veliki Britaniji, v Amsterdamu, Berlinu in Los Angelesu.

Od leta 1961 do leta 1962 je bil zaposlen na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Maribor, v letih 1962–1964 je bil vodja njene enote za intenzivno medicino, v letih 1964–1967 pa predstojnik Anestezijsko-reanimacijske službe Splošne bolnišnice Maribor, kjer je ustanovil prvi oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino v Sloveniji.

Leta 1967 je sprejel ponudbo prof. Harmela, Downstate Medical center, State University NY, ZDA, ki mu je ponudil mesto docenta (angl. assistant professor). Pred odhodom v ZDA je bil dr. Jeretin leto dni (1967–1968) akademski konzultant na Univerzitetni kliniki Wilhelmina Gasthuis amsterdamske univerze. Mesto profesorja je v Downstate Medical Centre nastopil junija 1968 in bil direktor enote intenzivne medicine do februarja leta 1971.

Nato ga je pot vodila v ljubljanski klinični center, kjer je bil v letih 1971–1981 vodja in ustanovitelj Centralne anestezijsko-reanimacijske službe (CARS). Del te službe je bil center intenzivne terapije (CIT), oddelek za anestezijo, oddelek za inhalacijsko terapijo in razvojni oddelek. Pomagal je anesteziologinji prim. Jasni Müller pri ustanovitvi oddelka za zdravljenje bolečin.

Leta 1974 je v Ljubljani opravil doktorat znanosti.

Leta 1981 je bil dr. Jeretin izvoljen za izrednega profesorja na univerzitetni kliniki King Faisal University v Dammamu, Savdska Arabija, vendar službe ni nastopil, ker kot državljan SFLR Jugoslavije ni dobil vize. Odšel je v ZR Nemčijo na oddelek za anestezijo Akademske bolnišnice Lahr, kjer je bil prvi višji zdravnik (primarij). Leta 1989 je prevzel mesto predstojnika na oddelku za anestezijo in operativno intenzivno medicino na Kliniki Lahr in tam delal vse do upokojitve leta 1995.

Na kirurškem oddelku mariborske bolnišnice je že kot specializant izpopolnil in standardiziral tehnično opremo in pripomogel k izdelavi domačih anestezijskih naprav in respiratorjev. Tudi na področju anestezije je skupaj s kolegi uvedel vse sodobne sisteme in metode (nevroleptanalgezijo, halotan in hipotermijo).

V sodelovanju z Institutom Jožef Stefan (IJS) je bil izdelan pnevmotahograf na temelju sevanja alfa, ki je odprl široke možnosti za študij fiziologije dihanja. V ZDA je preučeval izmenjavo CO2 in izdelal nomogram za določanje dihalnega mrtvega prostora. V dogovoru s prim. dr. Jankom Držečnikom, ki je pripravljal kirurško ekipo za kardiokirurgijo, je z ekipo inženirjev iz Tovarne avtomobilov Maribor (TAM) izdelal umetno ledvico po Watschingerju in napravo za zunajtelesni krvni obtok. Njegovo znanstveno delo je obsegalo poskuse z globoko hipotermijo.

Prijavil je več patentov medicinskih naprav in pripomočkov: traheotomijski tubus, kompresijsko vrečo, pnevmotahograf, variabilni mrtvi prostor, karnitin v parenteralni prehrani in termoflow. Dr. Stojan Jeretin je bistveno pripomogel tudi k izdelavi domačih medicinskih naprav:
• anestezijska naprava »Alenka« (z Elektrostrojnim klubom TAM),

respiratorji tipa Lundija (z Elektrostrojnim klubom TAM),

• naprava za hemodializo (z Elektrostrojnim klubom TAM).

Objavil je več kot 100 del, od tega 11 samostojnih publikacij in 38 študijskih protokolov.

S strokovnim kolegijem anestezijske službe Republike Slovenije in z anesteziološko sekcijo je razvil program vodene specializacije, ki je izšel leta 1980. Slovensko specializacijo je dvignil na mednarodno primerljivo raven.

Opravljal je tudi številne funkcije v strokovnih združenjih: bil je podpredsednik
in soustanovitelj Evropske akademije za anesteziologijo (EM) v Parizu in predsednik Udruženja anesteziologa Jugoslavije. Je član številnih mednarodnih in domačih združenj: ustanovni član Royal Society of Medicine, International Association for Study of Pain (IASP), član Svetovnega združenja za katastrofno medicino (World Association for Disaster and Emergency Medicine), Združenja za interno in parenteralno prehrano (AKEDAKE) in Anesteziološke sekcije SZD (od 1962–1966 predsednik).